Tracking number là gì?

Mã số theo dõi (tracking number) là mã số gói hàng được hãng vận chuyển đánh số. Nó còn được gọi là mã số PRO giấy gửi hàng hoặc số airbill.

trackingnumber

Tracking number có thể xuất hiện trên hoá đơn hoặc nhận từ người gửi hàng. Nhiều Web bán hàng trực tuyến sẽ gửi các số theo dõi trong thông báo email xác nhận cho quý khách hàng.

 

Theo dõi tracking number

Người vận chuyển, người gửi hàng có thể tìm ra vị trí hiện tại của gói hàng bằng cách truy cập vào hệ thống trên internet. Ví dụ như http://www.trackingnumber.org/

 

Những thông tin khi theo dõi truckingnumber

Gói thông tin di chuyển hàng thường gặp bao gồm những điều sau đây

- Origin: The package has been scanned at the origin UPS location.

Xuất xứ: Địa điểm món hàng được gửi

- Departure: The package has left its present location and is on its way towards the destination address.

Khởi hành: vị trí hiện tại của món hàng trên đường hướng tới địa chỉ người nhận

- Arrival: The package has arrived at an intermediate sort facility or the destination facility.

Nơi đến: Gói hàng đã đến một trung chuyển để đến người nhận.

- Out for Delivery: The package has reached the facility that is responsible for delivering  the package. This is a package′s last stop before delivery.

Giao hàng tận nơi: Đây là chặng dừng chân cuối cùng của gói trước khi giao hàng.

Delivery: The package has been delivered. The date and time of delivery is recorded.

 Giao hàng tới nơi: Ngày và thời gian giao hàng được ghi lại.

Exception: If the package cannot be delivered or is delayed, the reason is noted. [top]

Ngoại lệ: Nếu gói không thể được chuyển giao hoặc bị trì hoãn, lý do được chú ý.